چرا مردان بیشتر در معرض ابتلا به سرطان معده قرار دارند؟

دکترجیمز فاکس، استاد مهندسی ژنتیک در MIT سرپرستی این پژوهش جدید را به عهده داشته است. برای انجام این تحقیق پژوهشگران ابتدا با تکنیکهای مهندسی ژنتیک ترشح گاسترین را درموشهای مورد آزمایش افزایش داده و به این ترتیب آنها را به گاستریت مبتلا کردند و بعد به آنها استروژن دادند. گاسترین هورمونی است که ترشح اسید معده و تکثیر سلولهای پوششی آن را تحریک می کند. درچنین موشهائی معمولاً سرطان معده در عرض 20 هفته بروز می کند. آلودگی با هلیکوباکتر پیلوری پیشرفت سرطان را سرعت می بخشد و مثل انسان، موشهای نر بیشتر به سرطان معده مبتلا می شوند. موشهای نرچندهفته پس از آلودگی با هلیکوباکترپیلوری به چهارگروه تقسیم شده و استروژن، تاموکسیفن یا ترکیبی از هردو را دریافت کردند و به گروه چهارم هیچ داروئی داده نشد. به موشهای ماده فقط تاموکسیفن داده شد. انتظار می رفت تاموکسیفن در موشهای نرو ماده آثار استروژن را مهارکند اما موشهای نر در هر سه گروه آزمایشی در مقابل سرطان معده مقاوم شدندو در40% از موشهائی که هیچ داروئی دریافت نکرده بودندسرطان معده بروز کرد. تاموکسیفن در موشهای ماده هم روی میزان ابتلا به سرطان معده اثری نشان نداد. نتایج شگفت آور این تحقیق نشان داد در معده تاموکسیفن به جای اینکه اثر استروژن را مهار کند اثر شبه ستروژنی از خود نشان می دهد.

کیت ویلسون، استاد پاتولوژی، میکروبیولوژی و ایمونولوژی در دانشگاه مرکز پزشکی وندربیلت (Vanderbilt University Medical Center) می گوید این تحقیق شواهد تجربی محکمی در جهت نقش استروژن درالگوی شیوع وابسته به جنسیت سرطان معده ارائه می کند.

برای تعیین مکانیسم آثار ضد سرطان معده استروژن و تاموکسیفن پژوهشگران MIT به جستجوی ژنهائی پرداختند که بیانشان در موشهای تیمار شده افزایش می یابد. آنها  60 ژن را شناسائی کردند که اغلبشان در حرکت سلولها و یا رشد سرطان نقش  داشتند. یکی از این ژنها که بیشتر مورد توجه قرارگرفت ژن مربوط به پروتئین CXCL1 بودکه در تجمع سلولهای سیستم ایمنی در مواجهه با آنتی ژنها نقش دارد. همتای CXCL1 در انسان اینترلوکین 8 (IL-8) است که افزایش آن بخشی از پاسخ سیستم  ایمنی به آلودگی با هلیکوبلکتر پیلوری است. پژوهشگران عقیده دارند آلودگی مزمن با هلیکوباکتر باعث می شود ترشحCXCL1  (یا اینترلوکین 8 درانسان) افزایش یابد. این پروتئین نوتروفیلها و ماکروفاژها را جذب کرده و باعث بروز التهاب می شود و این التهاب در نهایت به گاستریت و سرطان می انجامد. استروژن تا حدی جلوی تجمع یا فعالیت سلولهای سیستم ایمنی را می گیرد. این پژوهشگران در حال حاضر در تلاش برای کشف مکانیسم دقیق اثر ضد سرطان معده استروژن تحقیق خود را بر روی موشهای  فاقد ژن CXCL1 متمرکزکرده اند.

منبع: http://medicalxpress.com/news/2011-07-men-higher-stomach-cancer.html

/ 1 نظر / 15 بازدید